Información xeral

Axencia Galega de Noticias

Avda. Fernando de Casas Novoa, 35A-1ºB. Santiago de Compostela. A Coruña, España

Dirección de correo: admonagn[arroba]axencia.com

Teléfono: 981 552530

Fax Redacción: 981 585816 Fax Administración: 981 585832

AXENCIA GALEGA DE NOTICIAS, S.A. ten o seu domicilio social en Avda. Fernando de Casas Novoa, 35A-1ºB. Santiago de Compostela. A Coruña, España, está provista de CIF número A-15.107.592 e inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña. Tomo 1.444. Libro 291. Sección 3ª de Sociedades. Folio 53. Hoja C.10845.